NMBS-Groep – Resultaten 2012: Verbetering van het geconsolideerde recurrent operationeel resultaat (EBITDA cash) met € 100 mio - 26 december 2013

Logo NMBS holding

Markante feiten
  • Omzet van de beperkte consolidatie neemt toe met 1,7 %, ondanks de evolutie van de Cargoactiviteit
  • Operationeel resultaat (EBITDA cash recurrent) neemt toe tot € 86,7 mio (€ +99,3 mio ten opzichte van 2011)
  • Geconsolideerde nettoschuld van de NMBS-Groep eind 2012 bedraagt € 3.797 mio (€ +725 mio)
  • NMBS-Holding: nieuwe toename van het operationele resultaat van € 128,5 mio tot € 137,6 mio

De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde financiële staten 2012 goedgekeurd. Eind maart gebeurde dit al voor de resultaten van de NMBS-Holding nv van publiek recht.

In 2012 werden de geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep en de financiële staten van de NMBS-Holding, conform de voorschriften van het beheerscontract, opgesteld volgens de internationale boekhoudnormen IFRS. Dit om tegen de best mogelijke voorwaarden een beroep te kunnen doen op de kapitaalmarkt.

Dit mediabericht bespreekt eerst de resultaten van de beperkte consolidatie en vervolgens de resultaten van de NMBS-Holding.

Resultaten beperkte consolidatie van de NMBS-Groep

De globale omzet van de NMBS-Groep is in 2012 toegenomen met 1,7 % tot € 1.603,4 mio. Deze gunstige evolutie is te danken aan de toename van het binnenlandse reizigersverkeer met 0,9 % tot 223,3 miljoen reizigers (+ 0,2 % tot 9.606 miljoen reizigers-km). Hierdoor stijgt de omzet met € 16,6 mio en wordt de daling in het goederenverkeer (NMBS-Logistics en haar filialen) van 11,7 % tot 5.220 miljoen ton-km gecompenseerd. De inkomsten van het internationaal reizigersverkeer groeien aan met € 5,6 mio.

De exploitatiedotatie van de Staat bedraagt € 1.385,4 mio (+2,9 %) en de geproduceerde vaste activa bedragen € 500,5 mio, een daling met 2,0 %.

De besparingen die sinds juni 2010 in de hele Groep zijn doorgevoerd, hebben hun vruchten afgeworpen. Zodoende, ten opzichte van 2011, stabiliseren de personeelskosten zich (+0,1 %) en dalen de recurrente kosten voor diensten en diverse goederen met 5,4 %.

Het gemiddeld personeelseffectief bedraagt 35.290 VTE’s tegen 36.017 VTE’s in 2011.

Globaal gezien neemt het operationele resultaat (EBITDA cash recurrent) toe met € 99,3 mio (€ 86,7 mio in 2012 tegen € -12,6 mio in 2011).

De bijdrage aan het operationeel resultaat per onderneming – wat om consolidatieredenen licht kan verschillen van het maatschappelijk resultaat – geeft de impact van elk van de ondernemingen op het globaal resultaat en zijn evolutie weer. Deze gegevens over de bijdrage kunnen verschillen van de gegevens uit de maatschappelijke rekeningen, enerzijds door de consolidatie op zich en anderzijds omdat de geconsolideerde rekeningen werden opgesteld volgens de internationale boekhoudnormen IFRS, terwijl de maatschappelijke rekeningen van NMBS, Infrabel en NMBS-Logistics volgens de Belgische boekhoudnormen Be-Gaap werden opgesteld:

  • de bijdrage van de NMBS-Holding stijgt van € 128,1 mio (2011) naar € 142,5 mio (2012);
  • de bijdrage van Infrabel stijgt van € 9,8 mio (2011) naar € 40,3 mio (2012);
  • onder invloed van de verbetering van haar activiteit, verbetert de bijdrage van NMBS tot € -65,5 mio tegen € -115,5 mio in 2011;
  • de bijdrage van NMBS-Logistics bedraagt € -30,6 mio tegen € -35,0 mio in 2011.

De nettolast van de schuld neemt toe tot € 103,4 mio tegen € 85,0 mio in 2011. Deze evolutie komt deels voort uit de toename van de schuld, maar is het gevolg van de wil van de onderneming om zich te wapenen tegen de risico’s van de financiële markten. Om die reden werd in maart 2012 het programma EMTN (Euro Medium Term Note) opgezet.

Het globaal resultaat bedraagt € -224,8 mio tegen € -348,9 mio in 2011. Dat is een verbetering met € 124,1 mio. Het gedeelte van het globale resultaat gevormd door non cash elementen, bedraagt € -212,2 mio.

Onder invloed van de toename van de waarborgdeposito’s voor financieringsoperaties en dekkingsoperaties en de financiering van investeringen in materieel en in infrastructuur uitgevoerd op vraag van de overheid, bedraagt de geconsolideerde nettoschuld € 3.797 mio per 31 december 2012 tegen € 3.072 mio per 31 december 2011.

Resultaten NMBS-Holding

De financiële staten 2012 van de NMBS-Holding nv van publiek recht worden gekenmerkt door een operationeel resultaat (EBITDA cash recurrent) dat stijgt ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Dit resultaat bedraagt € 137,6 mio, een stijging met 7,1 % ten opzichte van het resultaat van € 128,9 mio dat in 2011 werd gerealiseerd. De kostenbeheersing heeft zich vertaald in een daling van de kosten voor diensten en diverse goederen met 2,6 % en in een stabilisering van de personeelskosten (-0,1 %) dankzij de vermindering van het gemiddelde effectief met 2,4 %.

De nettolast van de schuld neemt toe. Het financieel resultaat is echter negatief beïnvloed door de niet-uitbetaalde lasten op de waardering van de afgeleide financiële instrumenten en vergoedingen na uitdiensttreding voor een totaal van € 38,9 mio.

Het nettoresultaat bedraagt € 9,7 mio tegen € -40,6 mio in 2011.

De NMBS-Holding investeerde € 135,3 mio in 2012. Hiervan ging iets meer dan de helft naar investeringen in stations en hun omgeving. 24 bijkomende stations werden toegankelijk gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit. In totaal beantwoorden nu 49 stations aan de strenge voorschriften. Samen ontvangen ze 57 % van de klanten.

De NMBS-Holding telde eind 2012 56.804 parkeerplaatsen (+2,1 %) nabij de stations en stopplaatsen. De fietsparkings breidden ook uit tot 82.398 plaatsen (+7 %).

De concessies in de stations brachten € 22 mio (+ 5 %) op in 2012. Dit is extra opvallend omdat er door werkzaamheden iets minder winkels/concessies konden worden uitgebaat (306 in 2012, 333 in 2011).

De NMBS-Holding staat paraat om de structuuraanpassingen aan te vatten. De resultaten van haar operationele activiteiten (stations, HR, veiligheid, genetwerkte mobiliteit) zijn positief in eerder moeilijke marktomstandigheden.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.