Raad Van Bestuur NMBS - 18 oktober 2011

press Op dinsdag 18 oktober boog de Raad van Bestuur van NMBS zich over diverse onderwerpen. Hierna de beslissingen.
Overwegende: 

- dat tussen 2000 en 2010, het aantal vervoerde reizigers met 46 % is toegenomen, hetzij 71 miljoen reizigers, een groei die geen enkele andere Europese spoorwegoperator heeft gekend; dat volgens de verwachtingen van het Federaal Planbureau een gelijkaardige groei wordt verwacht voor de toekomst; maar dat de huidige aangeboden kwaliteit aan de reizigers geen aanvaardbaar niveau bereikt; dat dit de voornaamste uitdagingen van de NMBS zijn; 

- dat, bovendien, het implementeren van de aanbevelingen van de Commissie « Buizingen » de andere voornaamste prioriteit van de onderneming is; 

- dat de eigen vermogen van de NMBS daalden van € 1,245 miljard in 2007 naar € 584,7 miljoen in 2010, of een vermindering met meer dan de helft in 3 jaar; dat als deze erosie geen halt wordt toegeroepen de NMBS haar eigen vermogen op korte termijn tot nul herleid zou kunnen zien, en aldus virtueel failliet zou zijn; 

- dat de voogdijminister in haar brieven, waaraan op 14 oktober 2011 werd herinnerd, de NMBS heeft gevraagd om in overleg met de andere entiteiten van de Groep maatregelen te definiëren die het financiële evenwicht van de NMBS en de stabilisatie van de schuldenlast van de NMBS-Groep zullen garanderen; 

- dat in april 2011, in het kader van de goedkeuring van de rekeningen 2010 van de NMBS, de enige aandeelhouder van de NMBS, te weten de NMBS-Holding, aanvaard heeft zijn continuïteitsverklaring aan de NMBS te leveren op absolute voorwaarde dat de NMBS een financieel plan 2011-2015 goedkeurt dat haar ten laatste op horizon 2015 tot een EBITDA leidt dat minstens in evenwicht is; dat deze conditio sine qua non eveneens werd vereist door het College van Commissarissen-revisoren van de NMBS om de rekeningen 2010 zonder voorbehoud goed te keuren; 

- dat deze gezondmakingsfase 2012-2015 eveneens een noodzakelijke stap is om het hoofd te kunnen bieden aan de behoefte om het aanbod van spoorvervoer tussen 2016 en 2025 aanzienlijk te verhogen, dit alles met verbetering van de stiptheid, de kwaliteit en de veiligheid, om te beantwoorden aan de verwachte reizigersgroei zoals geschat door het Federaal Planbureau; 

de Raad van Bestuur keurt de hiernavolgende oriëntaties goed en belast het Directiecomité vanaf nu met de voorbereiding van hun implementatie, na deze te hebben voorgelegd aan de erkende personeelsorganisaties overeenkomstig de wettelijke bepalingen en na het naar behoren informeren van de gebruikersverenigingen en andere stakeholders alsook na het vragen van het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers. 


1. De Raad van Bestuur onderschrijft de noodzaak het aanbod van spoorvervoer tussen 2016 en 2025 aanzienlijk te verhogen, dit alles met verbetering van de stiptheid, de kwaliteit en de veiligheid, om te beantwoorden aan de verwachte reizigersgroei zoals geschat door het Federaal Planbureau. 

Deze verhoging van het spooraanbod zou gepaard moeten gaan met een verbetering van de frequentie, de amplitude, het comfort, de informatie aan de reizigers, de toegankelijkheid en zou, op termijn, een positieve impact moeten hebben op de werkgelegenheid. 

2. De Raad van Bestuur bevestigt haar wil om de planning m.b.t. de implementatie van TBL1+ verder te zetten zodat alle voertuigen ten laatste in 2013 met TBL1+ uitgerust zullen zijn. De investeringsbedragen die in het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 moeten worden opgenomen bedragen € 7,3 miljoen. 

De Raad van Bestuur bevestigt trouwens haar beslissing van 23 september 2011 m.b.t. het masterplan inzake de installatie van het veiligheidssysteem ETCS op al haar rollend materieel ten laatste tegen 2023. De investeringsbedragen die in het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 moeten worden opgenomen bedragen € 1,863 miljard, inclusief de bijkomende werklasten op het niveau van de studiediensten vanaf 2013 en op het niveau van de werkplaatsen vanaf 2016. 

3. De Raad van Bestuur bevestigt de voorziene investeringen in nieuw rollend materieel die enerzijds zullen toelaten om vanaf nu het aantal zitplaatsen met 60.000 eenheden te verhogen tussen nu en 2015. Dit zal toelaten de stiptheid aanzienlijk te verbeteren, aangezien meer dan een kwart van de huidig opgetekende vertragingen worden veroorzaakt door materieelpannes. 

Voor de daaropvolgende jaren wil de Raad een ontwerp van investeringsplan voorstellen dat aan de behoeften van de groei van het aanbod en aan de vervanging van het verouderd materieel beantwoordt. 

4. De Raad van Bestuur keurt de hierna volgende maatregelen goed om de bijkomende efficiëntiewinsten ten belope van € 97,55 miljoen vanaf 2013 te realiseren, welke onontbeerlijk zijn om de financiële gezondheid van de NMBS te herstellen : 

a) tegen 2015 zullen besparingen ten belope van € 26 miljoen worden gerealiseerd op de kosten m.b.t. ICT, publiciteit, erelonen van advocaten, consultancy, aankopen niet direct verbonden met het onderhoud en de veiligheid, representatiekosten, kantoorbenodigdheden, huur en schoonmaak van de gebouwen, catering, documentatie, factage enz. … alsook dankzij de vermindering, aanvaard door de NMBS-Holding op objectieve gronden, van het aandeel van de NMBS in het deficit van de bedrijfsrestaurants. 

b) een verbetering van de productiviteit in de werkplaatsen met 4%/jaar dankzij het project Be-Lean, de leeftijdspiramide en de geplande investeringen inzake modernisering. Dit zal toelaten om tegen 2015 een besparing van € 36,6 miljoen te genereren, maar za l zich, gezien de toename van de werklast, vertalen in een daling van het netto tewerkstellingsvolume met 250 FTE’s . 

c) de beperking van de overhead door de niet-vervanging van 1/3 van de op pensioenstellingen in de administratieve diensten en in de lokale omkaderende administraties, dit is een besparing van € 9,75 miljoen op horizon 2015. 

d) de gefaseerde reorganisatie van de regionale permanenties, hetgeen een besparing oplevert van € 1 miljoen tegen 2015. 

e) een betere beheersing van het energieverbruik (plaatsing van energiemeters in de treinen, hulp bij de besturing enz. …) om een beperking van het energieverbruik van 1% per jaar te bekomen, hetzij een geraamde besparing van € 2 miljoen tegen 2015. 

f) de invoering van deeltijdse medewerkers op vrijwillige basis op deeltijdse werkposten (call centers, loketten, behoeften op piekuren), hetgeen een besparing oplevert van € 6,7 miljoen tegen 2015. 

g) de invoering, tegen eind 2012, van dossierkosten (€ 2,5 per dossier) voor de verkoop van internationale biljetten met kredietkaart via internet, met dien verstande dat betalingen via internet met debetkaarten (via Bancontact) vrijgesteld blijven van dossierkosten. Deze besparing wordt geraamd op € 1,5 miljoen tegen 2015. 

h) de verbetering van de marges van NMBS Europe als operator Thalys, Fyra en TGV, voor een bedrag van € 5,2 miljoen tegen 2015. 

i) de toepassing van een versoepeling van de regels met betrekking tot de overgangen van het rijdend personeel, zoals voorzien in het huidig sociaal akkoord, waardoor een besparing wordt voorzien van € 7 miljoen tegen 2015. 

j) de verbetering van het beleid inzake herklassering van de volledig en definitief ongeschikte personeelsleden, wat een besparing moet mogelijk maken van € 1,8 miljoen tegen 2015. 

5. De Raad van Bestuur vraagt een vermindering van de eenheidsprijs, in het bijzonder van de prestaties HR en ICT alsook van de huur die door NMBS Holding aan NMBS worden gefactureerd. 

6. Deze maatregelen houden tussen 2012 en 2015 geen tariefverhogingen in het binnenlands verkeer in die hoger zijn dan maximaal de inflatie. 

7. De Raad van Bestuur beslist geen stopplaatsen te sluiten. Niettemin belast zij het Directiecomité ermee: 

- een grondige studie uit te voeren over de optimalisatie van de stopplaatsen (sluiting en opening of heropening) in het kader van de opstelling van het nieuwe transportplan 2013-2025, rekening houdend met de gerealiseerde of geplande investeringen bij Infrabel; 
- in afwachting af te stemmen met Infrabel om in voorkomend geval de geplande investeringen tussen nu en eind 2012 te bevriezen. 

8. Voor zover het nieuwe beheerscontract, dat vanaf 2013 van kracht zal zijn, het toelaat, aanvaardt de Raad van Bestuur de afschaffing, vanaf de dienstregeling van december 2012, van de treinen 
- waarvan de commerciële opbrengsten niet eens de factuur van de tractie-energie dekken en 
- die niet meer dan 40 reizigers vervoeren, drempel waaronder de bus en zelfs de auto een economische en ecologische kost hebben die lager is dan deze van de trein. 
- bovendien meent de Raad van Bestuur dat de wil van de Staat moet worden gerespecteerd, zoals deze wordt uitgedrukt in het beheerscontract 2008-2012, onder meer voor wat betreft de amplitude. 

Dit vertaalt zich in de schrapping van 170 treinen van het binnenlands verkeer vanaf december 2012. 

Er wordt tevens onderstreept dat de treinen die deel zullen uitmaken van de GEN-bediening zoals deze laatste in het kader van het volgende beheerscontract zal worden gedefinieerd niet zullen worden afgeschaft: het betreft hier potentieel 33 treinen. 

De Raad van Bestuur belast het Directiecomité, vanaf nu, in dialoog met de betrokken gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer, de mogelijkheid te bestuderen om openbaar vervoer aan te bieden dat beter aangepast is aan de vraag, meer economisch en meer ecologisch is (bv. bus), teneinde een minimaal vervoersaanbod te behouden wanneer wordt overwogen 3 opeenvolgende treinen af te schaffen of indien het treinaanbod binnen de 60 minuten geen alternatief voorstelt. 

Daarnaast zullen onderhandelingen aangevat worden met onze internationale partners met het oog op de afschaffing in 2014 van 23 grensoverschrijdende treinen waarvan de commerciële opbrengsten de factuur van de tractie-energie niet dekken en die niet meer dan 40 reizigers vervoeren. 

In het totaal zou dit een vermindering van het aanbod in trein-kilometer van maximaal 1,91% kunnen vertegenwoordigen en zouden ongeveer maximaal 2 800 reizigers betrokken kunnen zijn. Op deze basis zou de gerealiseerde besparing tegen 2015 € 13 miljoen bedragen. 

9. De Raad van Bestuur belast het Directiecomité ermee zo spoedig mogelijk, met respect voor het sociaal akkoord, een programma op te stellen van interne vrijwillige mutaties, om op significante wijze het overtallig personeel in de goederenstations te verminderen, aangezien het filialiseringsplan van de goederenactiviteit zoals goedgekeurd door de Europese Commissie het behoud van deze activiteit in de schoot van de NMBS voorziet. 

Bovendien vraagt de Raad van Bestuur met aandrang aan NMBS-Holding om zonder uitstel een programma op te stellen dat het mogelijk maakt bij voorrang dit overtallig personeel tewerk te stellen bij Infrabel en bij de Holding, eerder dan beroep te doen op externe aanwervingen. 

De Raad van Bestuur wenst eveneens dat de mogelijkheid wordt bevestigd om het saldo van de provisie “vertrekplan voor oudere werknemers” aan te wenden om de provisie “delta factorkost” met eenzelfde bedrag te verhogen. 

Verder belast de Raad van Bestuur de Voorzitster en de Gedelegeerd-Bestuurder, schriftelijk de Voorzitter en de Gedelegeerd-Bestuurder van NMBS Logistics NV te vragen dat zij bevestigen, op basis van de geactualiseerde financiële gegevens, dat de doelstelling van € 30 miljoen EBITDA die aan NMBS Logistics NV werd opgelegd, wel degelijk bereikt zal worden eind 2012. Bovendien, dat zij desgevallend de bijkomende maatregelen preciseren om dit te bereiken. 

10. De Raad van Bestuur belast het Directiecomité: 

- met de voortzetting van de uitwerking van het ondernemingsplan om het ontwerp opnieuw aan de Raad van Bestuur voor te leggen met het oog op onderhandelingen met de voogdijoverheid voor de afsluiting van een volgend beheerscontract ; 

- in het kader van het ondernemingsplan en de opstelling van het vervoersplan, een gestructureerd overleg op te zetten met de gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer, om na te denken over een geïntegreerd optimaal aanbod van openbaar vervoer, gebaseerd op het profiel van de betrokken reizigers.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.