NMBS-Holding volgt nauwgezet de nieuwe structuur van de NMBS groep op die zal worden geïmplementeerd op 1 januari 2014 - 25 oktober 2013

Logo NMBS holding

De huidige mededeling wordt gepubliceerd in het kader van de verplichtingen van NMBS Holding ten aanzien van de houders van bepaalde obligaties. Ze heeft tot doel deze obligatiehouders te informeren over het verloop van de herstructurering van de spoorwegen. NMBS-Holding volgt nauwgezet de nieuwe structuur van de NMBS groep op die zal worden geïmplementeerd op 1 januari 2014

(Brussel, 25 oktober 2013) NMBS-Holding/SNCB-Holding (“naamloze vennootschap van publiek recht/sociéte anonyme de droit public”) kondigt aan dat zij nauw samenwerkt met de vertegenwoordigers van de Belgische Staat, Infrabel en NMBS om de herstructurering van de NMBS groep te implementeren, zoals beslist door de Belgische federale regering.

Tweeledig model

In januari 2013 heeft de Belgische federale regering beslist om de huidige structuur van de NMBS groep te hervormen tot een tweeledig model dat bestaat uit een spoorwegonderneming en een infrastructuurbeheerder. Deze beslissing is genomen na uitgebreide raadpleging van alle betrokken partijen.

Beide entiteiten zullen autonome overheidsbedrijven zijn, gehouden door de Belgische Staat.

Met het oog op de implementatie van het tweeledig model, keurde de wet van 30 augustus 2013 het principe goed van een fusie tussen NMBS-Holding en haar dochteronderneming NMBS. NMBS-Holding (die zal worden hernoemd naar “NMBS”) zal de overlevende entiteit zijn en zal fungeren als spoorwegonderneming in het tweeledig model, terwijl Infrabel de infrastructuurbeheerder zal blijven.

Na voltooiing van de herstructurering van de NMBS groep, die naar verwachting zal vallen op 1 januari 2014, zal de gefuseerde NMBS, als spoorwegonderneming, verantwoordelijk zijn voor alle “Business to Customer” (B2C) relaties van het nieuwe Belgische spoorwegsysteem. De opdrachten van openbare dienst van de NMBS na de herstructurering zullen grotendeels dezelfde zijn als haar huidige opdrachten, en haar maatschappelijk doel zal omvatten:

 • a) het vervoer per spoor van reizigers en goederen, met inbegrip van het onthaal van en de informatie aan haar klanten;
 • b) het vervoer van goederen in het algemeen en de logistieke diensten die daarmee verband houden;
 • c) de verwerving, het onderhoud, het beheer en de financiering van rollend spoorwegmaterieel;
 • d) het uitoefenen van activiteiten inzake veiligheid en bewaking op het gebied van de spoorwegen;
 • e) het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorwegstations, de onbemande stopplaatsen en hun aanhorigheden; en
 • f) de ontwikkeling van commerciële of andere activiteiten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect haar diensten te bevorderen of het gebruik van haar goederen te optimaliseren.

Infrabel, als infrastructuurbeheerder, zal verantwoordelijk zijn voor alle “Business to Business” (B2B) relaties en zal zich richten op de optimalisering van de spoorwegcapaciteit en het spoorwegverkeer. De opdrachten van openbare dienst van Infrabel na de herstructurering zullen grotendeels dezelfde zijn als haar huidige opdrachten, en haar maatschappelijk doel zal omvatten:

 • a) het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur;
 • b) het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur;
 • c) het leveren aan de spoorwegondernemingen van de hen overeenkomstig de wet te leveren diensten;
 • d) de toewijzing van de beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteit;
 • e) de tarifering, de facturering en de inning van heffingen voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en voor de diensten bedoeld in (c); en
 • f) de verwerving, de ontwikkeling, het onderhoud, het beheer, de uitbating en de commercialisering van informaticasystemen en telecommunicatienetwerken.

Beide ondernemingen blijven met de federale regering verbonden door het sluiten van beheerscontracten waarin zal worden bevestigd dat beide ondernemingen een essentieel element vormen van het Belgische transportsysteem. Ondertussen zullen de bestaande beheerscontracten worden geconsolideerd.

HR Rai

Een afzonderlijke vennootschap (HR Rail) zal opgericht worden om op te treden als enige werkgever van al het personeel van NMBS en Infrabel. HR Rail zal eenNV van publiek recht/SA de droit publiczijn. De wet van 30 augustus 2013 voorziet dat:

 • minimaal 2 procent van de aandelen van HR Rail door de Belgische Staat zullen worden gehouden, terwijl de overige aandelen in gelijke delen zullen worden gehouden door de spoorwegonderneming NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel; en
 • ongeacht het aandeel van elke partij in HR Rail, 60% van de stemrechten in HR Rail te allen tijde zullen toekomen aan de Belgische Staat, terwijl de spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder elk 20% van de stemrechten zullen hebben.

De Belgische Staat, NMBS-Holding, Infrabel en NMBS consulteren met de erkende syndicale organisaties teneinde het opzetten van HR Rail onder de beste omstandigheden te verzekeren.

Vervoersovereenkomst

Om de operationele samenwerking tussen de spoorwegonderneming (NMBS) en de infrastructuurbeheerder (Infrabel) te versterken, zullen beide entiteiten na de herstructurering een vervoersovereenkomst afsluiten overeenkomstig de wet van 30 augustus 2013. Deze overeenkomst, die vooral betrekking zou hebben op het binnenlands vervoer van reizigers, zal naar verwachting de toepasselijke wet- en regelgeving aanvullen aangaande de respectievelijke verantwoordelijkheden van beide entiteiten om operationele efficiëntie te creëren.

Herstructurering & verdeling van huidige schuld

De huidige schuld van de NMBS groep zal worden verdeeld tussen de spoorwegonderneming (NMBS) en de infrastructuurbeheerder (Infrabel). De verdeling tussen beide entiteiten zal in de komende weken nauwkeuriger worden gedefinieerd en zal voldoen aan de noodzaak van economische levensvatbaarheid van beide entiteiten en van HR Rail, zal het toepasselijk Europees regelgevend kader naleven en zal enige negatieve impact op de overheidsschuld vermijden.

NMBS-Holding zal, in nauwe samenwerking met Infrabel, haar beleggers en contractpartijen verder informeren over wezenlijke toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de komende herstructurering. NMBS-Holding is verder van plan meer in het bijzonder en wanneer nodig te communiceren over de impact van de geplande tweeledige herstructurering op haar bestaande € 1.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) Programma van 16 maart 2012.

Meer informatie: 09co.investorrelations@b-holding.be

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.