Privacybeleid op de websites en apps van NMBS

Algemeen en specifiek privacybeleid van NMBS

I. Algemeen

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door NMBS, N.V. van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel). We bezorgen uw persoonsgegevens niet aan derden die deze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen (bijvoorbeeld door het invullen van een aanvraagformulier voor een reductiekaart) bevestigt u dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met deze voorwaarden en/of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, stemt u ermee in dat we ze verwerken om uw vraag, bericht of verzoek te behandelen, u de dienstverlening te kunnen aanbieden die u wenst, uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons afsloot, de dienst na verkoop te bezorgen en om onze dienstverlening continu te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen, in het bijzonder door u, op basis van uw klantenprofiel, persoonlijke diensten voor te stellen die u kunnen interesseren. We gebruiken uw gegevens eveneens om u te informeren, marktstudies en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren of producten te ontwikkelen.

Deze gegevens kunnen overgemaakt worden aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.
Daarnaast kunnen we uw gegevens overmaken aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures. Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijzen we naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Door uw persoonsgegevens aan ons door te geven, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

Liever niet?
Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens op te vragen, aan te laten passen en eventueel te laten verwijderen. Stuur uw geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of naar privacy@b-rail.be. U kunt hier ook terecht als u geen informatie over het NMBS-aanbod (meer) wil ontvangen.

Indien u over een My NMBS-account beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van NMBS geen e-mails of sms'en meer te ontvangen.

Veiligheid
We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

II. Specifiek: onregelmatigheden en bij het vergeten van een abonnement

Wanneer u met ons contact opneemt om een forfaitaire vergoeding ingevolge een onregelmatigheid te betalen of om u in regel te stellen nadat u uw abonnement vergeten bent vragen wij u om ons bepaalde persoonsgegevens te bezorgen. Wij gebruiken deze gegevens om u toe te laten forfaitaire vergoedingen in het kader van een onregelmatigheid te betalen en om fraude tegen te gaan.

III. Specifiek: de MoBIB-kaart

In het kader van aankoop/gebruik van een MoBIB-kaart of van een vervoerbewijs dat geldig is op het netwerk van meerdere Belgische operatoren voor openbaar vervoer, worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de betrokken operatoren. Het gaat hierbij om persoonlijke informatie van de MoBIB-kaarthouder en informatie over de MoBIB-kaart en het opgeladen vervoerbewijs. Door deze uitwisseling kan de betrokken operator het beheer van de vervoerbewijzen, naverkoop, fraudebeheer, technisch beheer en klantenbeheer uitvoeren. Bij deze uitwisseling worden de wettelijke verplichtingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd. De betrokken operatoren treden bij de uitwisseling op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in hun systeem, overeenkomstig hun privacy beleid. Voor bijkomende informatie hierover verwijzen we naar het actueel privacy beleid van deze operatoren van openbaar vervoer, beschikbaar op hun respectieve websites.

IV. En wanneer u onze websites bezoekt en onze apps gebruikt?

Wees ervan bewust dat u wanneer u onze websites bezoekt en onze apps gebruikt, bepaalde persoonsgegevens aan de NMBS bezorgt, zelfs door deze websites nog maar te openen.

A) Toepassingsgebied

Lees dit deel van onze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop  we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op onze websites (met name www.detrein.be en m.nmbs.be hierna aangeduid als de "Website") en, desgevallend, door de apps (mobiele applicaties onder de naam ‘NMBS’ te downloaden op smartphones en tablets via app stores en m.nmbs.be, hierna aangeduid als de ‘Apps’).

Door vervoerbewijzen voor binnenlandse en/of grensoverschrijdende reizen per trein en aanverwante producten te kopen, door diensten te reserveren via de Website en de Apps, door de Website en/of Apps te gebruiken en door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder NMBS persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft en/of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

B) Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens op de Website en de Apps 

Bij ieder bezoek aan de Website of gebruik van de Apps worden verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u verzameld, met name uw IP-adres, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, de datum en duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en in het bijzonder de pagina's die u bezoekt.

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website en de Apps te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens met dit doel worden meegedeeld.

Van zodra uw bezoek zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website en/of Apps

i. een vervoerbewijs of aanverwant product aankoopt,
ii. online een forfaitaire vergoeding betaalt met betrekking tot een onregelmatigheid,
iii. een dienst of een assistentie reserveert,
iv. NMBS contacteert,
v. zich registreert voor een My NMBS-account,
vi. deelneemt aan een wedstrijd,
vii. akkoord gaat met de ontvangst van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over onze producten en diensten,
viii. bij download van de Apps toestemt bepaalde diensten te activeren, zoals geolokalisatie, gebruik van contacten en/of kalender,

worden bovendien nadere gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw geslacht, naam, e-mailadres, uw huidige positie, paswoord, eventuele bestelhistoriek, telefoonnummer, adresgegevens en taal.

Dergelijke gegevens gebruiken we

i. voor het afleveren van een vervoerbewijs, een aanverwant product of dienst en om u, desgevallend,  hierover verder te informeren, u de aangekochte producten of diensten af te leveren en op te volgen, en om u een kwaliteitsvolle dienst na verkoop te kunnen garanderen
ii. om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden
iii. om u toe te laten forfaitaire vergoedingen te betalen in het kader van een onregelmatigheid
iv. om u alle voordelen van uw My NMBS-account te kunnen laten genieten, waaronder een My Train Info abonnement (sms bij vertraging van een van uw voorkeurtreinen indien u in het bezit bent van een gevalideerde treinkaart), het vereenvoudigen van bepaalde handelingen (online assistentie voor personen met beperkte mobiliteit, het aankopen van valideringen voor uw treinkaart of Mobib-kaart,. . . , het betalen van een forfaitaire vergoeding voor een onregelmatigheid), de toegang tot uw bestelhistoriek en tot uw gegevens voor het beheer daarvan, alsook voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing
v. om u te laten deelnemen aan de wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan
vi. om u nieuwsbrieven te bezorgen
vii. om de u aangeboden dienstverlening te verbeteren en die aan te passen aan uw behoeften, meer bepaald door u, op basis van de gemaakte klantenprofielen, aangepaste diensten voor te stellen die u kunnen interesseren
viii. om u te informeren, u te laten deelnemen aan marktstudies en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en diensten
ix. om u te laten genieten van bijkomende diensten op de Apps, zoals het dichtstbijzijnde station in kaart brengen, het bewaren van een reisweg in uw kalender of anderen op de hoogte te brengen van uw reisweg

en kunnen voor dit doel doorgegeven worden aan derden en onderaannemers.

C) Specifieke verwerking bij aankoop van tickets

Om eventuele fraude bij de aankoop van tickets te vermijden, verifieert de NMBS bij elke transactie de gegevens die u aan haar meedeelt. De NMBS zal die gegevens verwerken en kan op basis van die verwerking beslissen om een aankoop van tickets te weigeren of te schorsen. De NMBS is niet verplicht u op voorhand te verwittigen indien zij tot een weigering of schorsing zal overgaan. De NMBS kan tot dergelijke weigering of schorsing overgaan wanneer zij vermoedt dat een contractuele verplichting niet nageleefd zal worden en/of dat er sprake zal zijn van fraude of bedrog. Dit vermoeden kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op twijfels over de identiteit van de cliënt of de reiziger, het feit dat de hoeveelheid producten die besteld worden ongewoon is of wanneer er nu of in het verleden problemen zijn (geweest) met de betalingen door de betrokken cliënt of reiziger.
In het kader van een online bestelling van tickets, maakt De NMBS gebruik van de tool “Fraud Expert”, gekoppeld van een verwerking op afstand door een onderaannemer van de NMBS. Uw persoonsgegevens zullen hiervoor bezorgd worden aan en verwerkt worden door Ingenico e-Commerce Solutions SPRL (hierna: “Ingenico”). Ingenico verwerkt uw gegevens voor het voorkomen en bestrijden van fraude (wat onder meer inhoudt: het bepalen van een niveau van risico verbonden aan de transactie, detectie en beheer van bepaalde waarschuwingen die daaruit voortvloeien, het informeren van de verkoper zodat deze op basis van die gegevens een beslissing kan nemen, een manuele verificatie van transacties die een bepaald risiconiveau hebben, het uitwerken van een model op basis van de scores). Uw persoonsgegevens worden bezorgd aan de betrokken departementen van Ingenico, aan de NMBS en aan derden die voor Ingenico of de NMBS als onderaannemer optreden om het betalingsproces en de aangeboden dienstverlening mogelijk te maken.
Een fraude kan leiden tot het registreren van uw persoonsgegevens in een specifiek bestand dat Ingenico over fraude bijhoudt. Dit bestand heeft tot doel om gegevens over fraude die in het verleden gepleegd is bij te houden om zo, met name, de criteria om het risico in te schatten van transacties en het daaraan gekoppelde scoringsmodel te kunnen bepalen. Het opnemen van uw gegevens in dat bestand kan er dus voor zorgen dat u bij een volgende bestelling bij de NMBS of bij een andere verkoper die actief is in dezelfde sector als de NMBS en die gebruik maakt van de diensten van Ingenico, beschouwd zal worden als een hoger frauderisico en deze daarom uw bestelling kan weigeren.
Conform de wettelijke privacyvereisten hebt u een recht op toegang, inzage en verbetering van de gegevens die Ingenico in het kader van de tool “Fraud Expert” over u bijhoudt, en, rekening houdend met de wettelijke beperkingen, het recht om u te verzetten tegen verwerking tegen gegevens die niet terzake dienend of die overmatig zijn. U kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Ingenico e-Commerce Solutions BVBA- Juridische Dienst “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”, Woluwelaan 102, B-1200 Brussel (België) of door een elektronisch verzoek via email aan: privacy@ecom.ingenico.com. Om geldig te zijn moet dergelijk verzoek steeds voorzien worden van een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs.

D) Cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.
U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website. 
Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

We maken gebruik van de volgende cookies:

(i) Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kan u bepaalde delen van de Website niet naar behoren gebruiken.

(ii) Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.m.) te onthouden, om het gebruiksgemak van de Website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.

(iii) Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de Website gebruikt, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
Prestatiebevorderende cookies zijn ook gekend onder de naam analytische cookies. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze cookies oplevert verzameld wordt bij een derde partij. Voor het bezorgen van informatie aan NMBS om de Website en haar diensten te verbeteren, treden deze derden op als onderaannemer voor de NMBS. U vindt hieronder informatie over deze derden en hoe zij gebruik maken van de informatie die via de cookies verzameld worden.

Google Analytics
De Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.
Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

i. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald
ii. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps
iii. Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen
iv. haar wettelijke verplichtingen nakomen
v. haar producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2) treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de Website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?
Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u de Website bezoekt:

  • Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
  • Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
  • Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. 
  • Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor Personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

Firebase Analytics
In de Apps maakt de NMBS gebruik van Firebase Analytics, een analytische tool ontwikkeld door Google. Deze tool verzamelt statistische informatie over hoe de gebruikers de app gebruiken, bijv. welke functies ze gebruiken, welke gegevens ze ingeven.

De tool werkt op basis van de advertisement-id die gelinkt is aan het Android of IOS besturingssysteem op uw smartphone of tablet. Deze id is niet gekoppeld aan het telefoonnummer van de smartphone of aan de fysieke gebruiker ervan. Met andere woorden, aan de hand van die advertisement id is het voor de NMBS onmogelijk om u te identificeren.
In eerste fase zal de verzamelde informatie enkel gebruikt worden om de app te verbeteren.
Wilt u liever niet dat Firebase bijhoudt hoe u de App gebruikt?
Dan kan u het volgende doen:
In de Instellingen van een iPhone gaat u naar ‘Privacy’ en daarna ‘Reclame’ (helemaal onderaan). Klik op ‘Stel Reclame-ID opnieuw in’ en zet het schuifje ‘Beperk reclametracking’ op Aan’.
Op een Android-telefoon gaat u naar ‘Instellingen’, dan ‘Google’ en ‘Advertenties’. Tik op ‘Advertentie-ID resetten’. Daarna zorgt u dat ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ aangevinkt is.

Sociale netwerken
NMBS kan op de Website of in de Apps, informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website of de Apps met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop.  Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van de NMBS-pagina op het sociale netwerk.  NMBS nodigt u uit het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt. 

(iv) Publicitaire cookies

Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, te bepalen hoeveel keer een bepaalde publiciteit reeds werd getoond, de effectiviteit van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over een vorig bezoek bij te houden en om de verzamelde gegevens te delen met de betrokken derde partijen, zoals de adverteerders. Ze worden op de Website gebruikt en op uw apparaat geplaatst door derden zoals de ondernemingen die aan de NMBS gelinkt zijn en de adverteerders die deel uitmaken van het publiciteitsnetwerk van de Website.

De NMBS maakt gebruik van de volgende publicitaire cookies:

De Website maakt gebruik van Google Remarketing en Doubleclick. Deze tools plaatsen cookies op uw apparaat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen, die rekening houden met uw vorige bezoeken aan de Website. Hierboven bij punt (iii) onder Google Analytics vindt u meer informatie over wat Google met de verzamelde informatie kan doen. Bijkomende informatie vindt u via volgende link.
De Google Remarketing en Doubleclick tools maken gebruik van het Display Advertising netwerk van Google.
U kan deze cookies steeds uitschakelen in de instellingen van uw browser, via de volgende Google link of de link aangeboden door www.youronlinechoice.com.

De Website maakt ook gebruik van Facebook Pixel. Dit is een voor u niet zichtbare afbeelding die opgenomen wordt op de pagina’s van onze website en die wordt bewaard op de servers van Facebook. Telkens u een pagina van onze site opent waar de Facebook pixel opgenomen is, wordt deze pixel naar uw toestel gedownload vanuit die Facebook server. Daarbij worden de volgende gegevens bezorgd aan Facebook: uw IP-adres en de specifieke kenmerken van uw toestel (bijvoorbeeld: type, besturingssysteem, specifieke software en hardware).
Terwijl wij deze gegevens niet aan u persoonlijk kunnen linken, kan Facebook dit wel indien u ook een profiel hebt op Facebook. Daarvoor treedt Facebook op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij nodigen u dan ok uit het privacybeleid van Facebook te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die Facebook verzamelt, gebruikt wordt. 
Wij ontvangen van Facebook zelf enkel statistische informatie en dus niet uw persoonsgegevens.
Als u bepaalde advertenties niet wenst te ontvangen kan u in uw gepersonaliseerde Facebookpagina uw advertentievoorkeuren aanpassen. Via de instellingen van uw mobiel toestel kan u tenslotte ook aangeven dat de machinegegevens niet aan derden meegedeeld kunnen worden.

V. Contactgegevens

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).
NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
U kunt ons contacteren op het volgende adres: Klantendienst NMBS, Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar privacy@b-rail.be sturen.
NMBS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid steeds te wijzigen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.