Privacybeleid op de websites en apps van NMBS

Privacybeleid op de websites (www.nmbs.be, m.nmbs.be) en apps van NMBS

NMBS wenst uw privacy en die van elke bezoeker te waarborgen met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De bezoeker van deze websites is zich ervan bewust dat sommige gegevens over hem, alleen al door het openen van deze site, door NMBS gekend zijn of kunnen zijn.

1. Toepassingsgebied

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze websites (met name www.nmbs.be en m.nmbs.be hierna aangeduid als de "Website") en, desgevallend, door de apps (mobiele applicaties onder de naam ‘NMBS’ te downloaden op smartphones en smarttablets via app stores en m.nmbs.be, hierna aangeduid als de ‘Apps’).

Door vervoerbewijzen voor binnenlandse en/of grensoverschrijdende reizen per trein en aanverwante producten te kopen, door diensten te reserveren via de Website en de Apps, door de Website en/of Apps te gebruiken en door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder NMBS persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft en/of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

2. Veiligheid

NMBS verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt NMBS onder meer periodieke back-ups.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1. Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens op de Website en de Apps 

Bij ieder bezoek aan de Website of gebruik van de Apps worden verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u verzameld, met name uw IP-adres, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, de datum en duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en in het bijzonder de pagina's die u bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website en de Apps te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maakt NMBS gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens te dien einde worden meegedeeld.

Van zodra uw bezoek zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website en/of Apps

(i) een vervoerbewijs of aanverwant product aankoopt,
(ii) online een forfaitaire vergoeding betaalt met betrekking tot een onregelmatigheid,
(iii) een dienst of een assistentie reserveert,
(iv) NMBS contacteert,
(v) zich registreert voor een My NMBS-account,
(vi) deelneemt aan een wedstrijd,
(vii) akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief van NMBS en/of andere informatie over producten en diensten aangeboden door NMBS,
(viii) bij download van de Apps toestemt bepaalde diensten te activeren, zoals geolokalisatie, gebruik van contacten en/of kalender,

worden bovendien nadere gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw geslacht, naam, e-mailadres, uw huidige positie, paswoord, eventuele bestelhistoriek en telefoonnummer, adresgegevens en taal.

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk 

(i) voor het afleveren van een vervoerbewijs, een aanverwant product of dienst en, desgevallend,  u nadere informatie daaromtrent te verstrekken, u de desbetreffende producten of diensten te verstrekken en op te volgen, en de dienst na verkoop te garanderen;
(ii) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
(iii) om u toe te laten forfaitaire vergoedingen te betalen in het kader van de onregelmatigheid;
(iv) om u alle voordelen van uw My NMBS-account te kunnen laten genieten, waaronder een My Train Info abonnement (sms bij vertraging van een van uw voorkeurtreinen indien u in het bezit bent van een gevalideerde treinkaart), het vereenvoudigen van bepaalde handelingen (online assistentie voor personen met beperkte mobiliteit, het aankopen van valideringen voor uw treinkaart of Mobib-kaart,. . . , het betalen van een forfaitaire vergoeding voor een onregelmatigheid), de toegang tot uw bestelhistoriek en tot uw gegevens voor het beheer daarvan, alsook voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing;
(v) om u te laten deelnemen aan de wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;
(vi) om u nieuwsbrieven te bezorgen;
(vii) om de u aangeboden dienstverlening te verbeteren en die aan te passen aan uw behoeften, meer bepaald door u, op basis van de gemaakte klantenprofielen, aangepaste diensten voor te stellen die u kunnen interesseren;
(viii) om u te informeren, u te laten deelnemen aan marktstudies en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over producten en diensten van NMBS;
(ix) om u te laten genieten van bijkomende diensten op de Apps, zoals het dichtstbijzijnde station in kaart brengen, het bewaren van een reisweg in je kalender of anderen op de hoogte te brengen van je reisweg;

en kunnen voor dit doel doorgegeven worden aan derden en onderaannemers, zoals toegelicht in punt 3.2.

3.2. Doorgifte aan derden

NMBS kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

  • In het kader van het gebruik van een MOBIB-kaart op meerdere netwerken en van de aankoop of het gebruik van een vervoerbewijs dat geldig is op het netwerk van meerdere Belgische operatoren voor openbaar vervoer, worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de betrokken operatoren.
    Het gaat hierbij om persoonlijke informatie van de houder van de MOBIB-kaart en informatie over de MOBIB-kaart en het vervoerbewijs. Deze uitwisseling moet de betrokken operator in staat stellen om de verwerkingen met het oog op het beheer van de vervoerbewijzen (met inbegrip van de dienst na verkoop), fraudebeheer, het technisch beheer en het klantenbeheer uit te voeren.
    Bij deze uitwisseling worden de wettelijke verplichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd. Voor wat betreft de uitwisseling van de hoger vermelde gegevens in hun systeem treden de betrokken operatoren op als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig hun privacy beleid. De betrokken operatoren treden bij de uitwisseling op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft de verwerking van die gegevens in hun systeem, overeenkomstig hun privacy beleid. Voor bijkomende informatie over die verwerkingen verwijst de NMBS naar het van toepassing zijnde privacy beleid van die derden (beschikbaar op de website van de diverse Belgische operatoren voor openbaar vervoer).
  • aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures.

Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst NMBS dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

NMBS kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als onderaannemers voor NMBS. Deze onderaannemers hebben enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

3.3. Doorgifte naar het buitenland

Door de Website en/of de Apps te gebruiken, of uw persoonsgegevens door te geven aan NMBS, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

4. Cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website. 

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst NMBS naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

NMBS maakt gebruik van de volgende cookies: 

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de Website niet naar behoren worden gebruikt.
  2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 
  3. Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die NMBS in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.m.) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de Website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

Sociale netwerken

NMBS kan op de Website of in de Apps, informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website of de Apps met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop.  Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van de NMBS-pagina op het sociale netwerk.  NMBS nodigt u uit het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.  

5. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van NMBS op de hiernavermelde contactgegevens, mits bewijs van uw identiteit.

Indien u over een My NMBS-account beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van NMBS geen e-mails of sms'en meer te ontvangen.

6. Contactgegevens

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).

NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kunt NMBS contacteren op het volgende adres: Klantendienst van de NMBS, Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar privacy@b-rail.be sturen.

NMBS Mobility behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid steeds te wijzigen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.