Strikt beheer laat NMBS toe haar operationeel resultaat (EBITDA) voor tweede opeenvolgende jaar te verbeteren - 09 mei 2012

press Strikt beheer laat NMBS toe haar operationeel resultaat (EBITDA) voor tweede opeenvolgende jaar te verbeteren.

Dankzij de strikte opvolging van de genomen maatregelen om het financiële evenwicht opnieuw te bereiken, slaagt NMBS erin haar operationeel resultaat sneller dan verwacht te verbeteren. De bedrijfskasstroom verbeterde in 2011 tot -107,7 miljoen EUR in vergelijking met het verwachte begrote resultaat van -126,5 miljoen EUR.

De resultaten van de onderneming hebben in het verleden geleden onder de economische crisis in 2009 en de stijging van de energiekost (meerkost van 125 miljoen EUR over de periode 2008-2010). In 2009 boekte NMBS nog een bedrijfskasstroom (EBITDA1) van -288 miljoen EUR. In 2010 verbeterde dit resultaat tot een recurrent bedrag van -155,8 miljoen EUR (niet-recurrente EBITDA bedroeg 126,3 miljoen EUR). In 2011, voor het tweede opeenvolgende jaar, verbeterde NMBS haar bedrijfskasstroom (recurrent en niet-recurrent
vallen samen) tot -107,7 miljoen EUR.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de EBITDA.
evolutie van de EBITDA

Het besparingsplan dat momenteel wordt doorgevoerd werpt duidelijk zijn vruchten af en helpt de ganse NMBS Groep haar financiële engagementen na te komen. De verdere doorvoering van het besparingsplan moet voor 2012 leiden tot een EBITDA van -78 miljoen EUR om uiteindelijk tot een positief resultaat te komen in 2015. Dit kadert volledig binnen de plannen van de NMBS-Groep en daarmee draagt NMBS bij tot de financiële gezondmaking van de Groep en de stabilisering van de schuldpositie van de Groep.

De strikte opvolging van het plan laat NMBS toe zich voor te bereiden op de verwachte groei van het aantal reizigers in de komende jaren. Naast investeringen in de veiligheid (Masterplan ETCS: 1,7 miljard EUR), noodzaakt deze stijging eveneens investeringen in nieuw materieel om de capaciteit van de treinen te verhogen. In totaal investeert NMBS 1,8 miljard EUR in de vernieuwing van haar rollend materieel (305 nieuwe Desiro-stellen en 120 T18 locomotieven). In 2011 investeerde NMBS 686,7 miljoen EUR, waarvan 623 miljoen EUR in rollend materieel.

Ondanks de uitvoering van het besparingsplan kon NMBS bogen op een verbetering van de
stiptheid, een verbeterde veiligheid alsook verdere groei. De stiptheid in 2011 verbeterde
tegenover het voorgaande jaar. NMBS ligt voor op schema betreffende de installatie van de
TBL1+ veiligheidssystemen en het aantal binnenlandse reizigers is in 2011 met 2,9 procent
gestegen tot 221,3 miljoen reizigers.

NMBS CEO Marc Descheemaecker verwacht dat de stiptheid tijdens het eerste semester van 2012 hoger zal liggen dan het geval was in dezelfde periode in 2011. Ondanks de langste koudegolf in 70 jaar tijd, steeg de stiptheid tot 88,2 procent (93 procent na neutralisatie) tijdens de eerst drie maanden van 2012, ten opzichte van 87 procent tijdens dezelfde periode in 2011 (91 procent na neutralisatie).

Toepassing boekhoudkundige regels

Op boekhoudkundig vlak, werd het netto-resultaat van de onderneming in 2011 evenwel beïnvloed door éénmalige effecten die geen impact hebben op de gerealiseerde kasstromen.

NMBS voert éénmalige waardeverminderingen door voor een totaal bedrag van 328 miljoen EUR, voornamelijk gekoppeld aan de activiteiten van NMBS Logistics, haar vrachtfiliaal dat sinds februari 2011 een zelfstandig geleide onderneming is maar voor 93,14 procent in handen van NMBS. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een bijzondere waardevermindering ten bedrage van 279,5 miljoen EUR op de participatie in Logistics.

Hierdoor ontstaat een netto-resultaat van -514,6 miljoen EUR, inclusief de eenmalige boekhoudkundige afwaarderingen ten bedrage van 328 miljoen EUR.

De IFRS boekhoudkundige regels verplichten NMBS de boekwaarde van participaties in andere ondernemingen telkens te toetsen aan de huidige, intrinsieke economische waarde van deze participaties. NMBS, samen met de NMBS Holding, kozen voor een voorzichtige en conservatieve inschatting van de operationele evolutie bij Logistics.

Het betreft een louter boekhoudkundige operatie die geen impact heeft op de kasstromen (EBITDA) van NMBS. In de toekomst kan overigens het omgekeerde voorvallen. Bij een herneming van de economische conjunctuur zou NMBS op analoge wijze volgens dezelfde IFRS-regels een herwaardering kunnen doorvoeren.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.