Algemene vergadering keurt NMBS-rekeningen 2010 goed - 31 mei 2011

press Vanmiddag kwam de Algemene Vergadering van NMBS bijeen. Daar werden de rekeningen voor het boekjaar 2010 goedgekeurd. De Algemene Vergadering baseerde zich op de goedkeurde verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf van het College van Commissarissen. In het College van Commissarissen zetelen bedrijfsrevisoren en het Rekenhof.

Nadat de Raad van Bestuur van NMBS eerder al de statutaire en sectoriële rekeningen (op 6 mei 2011) goedkeurde, volgde vandaag ook de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Eerder leverde de aandeelhouder hiervoor, net zoals vorige jaar, een continuïteitsverklaring af.

Conform de vennootschapswet (art. 96, §6) was op basis van de evolutie van de resultaten deze continuïteitsverklaring noodzakelijk vooraleer de revisoren een beoordeling konden geven. Dit gebeurde op 19 mei 2011 door de Raad van Bestuur van de aandeelhouder.

De volledige statutaire rekeningen werden vandaag, zoals verwacht, door de Algemene Vergadering goedgekeurd, met hierna de voornaamste financiële indicatoren:

Resultaten NMBS (in miljoen euro – belgian gaap – statutaire rekeningen):

2010 2009 2008
verkopen en diensten 

2 486,1

2 251,5

2 281,8

omzet

2 192,0

2 155,5

2 212,5

kosten 

2 612,5

2 539,4

2 389,9

EBITDA 

- 126,4

- 287,8

-108,1

Résultat

- 215,9

- 473,6

-132,7

Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een aanzienlijke resultaatsverbetering: meer dan een halvering van het verlies ten opzichte van 2009. Bovendien werd in dit resultaat al een bijzondere voorziening genomen van 95 miljoen euro in het kader van het herstructureringsplan voor de vrachtactiviteit, in lijn met de plannen zoals die door Europa werden aanvaard.

Ook bij volledige harmonisering van de waarderings- en boekingsregels is er een significante verbetering van het EBITDA ten belope van 66 miljoen euro.

Aangezien de geconsolideerde resultaten van de NMBS Groep (volgens IFRS-normen) verbeterden met 29,5 miljoen euro, droegen de sterke verbeteringen van de NMBS-resultaten hier dus bijzonder toe bij.

De evolutie van de activiteitensectoren is positief:

  • NMBS Mobility realiseerde een groei van 2,4% reizigers (tot 215,1 miljoen), een omzet van 666,9 miljoen euro, maar kende wel een slechte stiptheid. Deze sector „openbare dienst‟ realiseerde een nettoresultaat van -32,6 miljoen euro.
  • NMBS Europe vervoerde 2,5% meer reizigers (9,2 miljoen) en had een omzet van 236,1 miljoen euro. Eurostar werd verzelfstandigd, NMBS houdt 5% van het kapitaal. Het nettoresultaat van de sector „niet openbare dienst‟ bedroeg 19,4 miljoen euro.
  • NMBS Vracht zag de volumes groeien tot 39 miljoen ton voor 5.729,4 miljoen ton-km. De vrachtdivisie boekte een omzetstijging tot 296,1 miljoen euro en een nettoresultaat van -202,7 miljoen euro. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het resultaat werd verzwaard door een voorziening voor 95 miljoen euro, conform het herstructureringsplan voor de vrachtactiviteit zoals dat door de Europese Commissie werd goedgekeurd. De resultaten (omzet en winst) van de vrachtfilialen zijn hierin nog niet inbegrepen. Het filiaal NMBS Logistics nv werd tijdens het boekjaar 2010 opgericht, op 3 februari 2010.

Schuldevolutie

Voor 2010 bedraagt de totale schuld voor de NMBS Groep 3079 miljoen euro. Het NMBS-aandeel hierin bedraagt 783 miljoen euro.

De schuldevolutie van NMBS werd veroorzaakt door:

  • de financiering van de effecten van de crisis vanaf 2008:
    • daling omzet NMBS Logistics en NMBS Europe 339 mio
    • stijging elektriciteit prijs 125 mio
  • de financiering van de nieuwe locomotieven type 18 146 mio
  • gestegen personeelskosten door indexatie en uitvoering sociaal akkoord

De globale impact van deze verschillende elementen loopt op tot 723 miljoen euro.

De oorspronkelijk voorziene financiering van de geplande operationele verliezen werd in de oprichtingsfase van NMBS niet gerealiseerd, en kan dus enkel door schuldfinanciering worden opgevangen.

CEO Marc Descheemaecker: “Ik betreur dat in de voorbije weken onnodig schade werd toegebracht aan het imago van NMBS en zijn medewerkers, door het uitbrengen van verkeerde of onvolledige financiële informatie.” CFO Arnold De Brauwer voegt toe: “De NMBS Groep behoudt een positief EBITDA maar boekt een negatief nettoresultaat, dat echter beperkt is t.o.v. de gerealiseerde omzet en het balanstotaal. NMBS zelf draagt door zijn significante resultaatsverbetering bij tot de sanering van de Groep.”

CEO Marc Descheemaecker bevestigt: “Er zijn ook verdere inspanningen gepland om tot de schuldstabilisatie van de Groep bij te dragen. Ik roep alle stakeholders op om dit in alle sereniteit te doen zonder destabiliserende en verkeerde informatie te verspreiden. In eerste instantie zullen we deze maatregelen verder bespreken met de syndicale organisaties en de andere betrokken stakeholders.”

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.