De waarheid over de resultaten van NMBS voor 2014 - 26 mei 2015

logo NMBS

Het artikel op de voorpagina van L’Echo van deze dinsdag 26 mei stelt (opnieuw) de kwestie van een niet-geïnformeerde en tendentieuze interpretatie van gegevens die in volle transparantie door NMBS zijn gepubliceerd.

Impact van de spoorweghervorming op het resultaat van NMBS.

De titel van het artikel luidt: “Een half miljard verlies voor NMBS in 2014”. De ondertitel luidt “De hervorming van NMBS is goed voor ongeveer 400 miljoen van de schuld”. Verderop in het artikel luidt het dat “NMBS cijfers zal bekend maken die mijlenver verwijderd zijn van de gegevens die door het management eind maart werden voorgesteld”.

Ter herinnering, de journalisten die de spoorwegsector volgen, weten dat sinds 2005 de belangrijkste indicatoren voor de financiële prestatie van NMBS zich op het niveau van EBITDA cash bevinden, meer specifiek de cash recurrente EBITDA, alsook de financiële schuld vervolledigd met de economische schuld (deze integreert de evolutie van het gebruik van investeringsdotaties en de werkkapitaalbehoeften). De andere indicatoren voor het resultaat zijn beïnvloed door pure boekhoudkundige operaties, en dat zowel volgens de IFRS-normen als de BGAAP-normen. Zo werd op consistente wijze duidelijk gemaakt dat NMBS verslag uitbrengt over de gegevens volgens de IFRS-normen, in overeenstemming met de verplichtingen van de beheersovereenkomst en de transparantie verwacht door de internationale schuldverleners en de ratingagentschappen. De NMBS is wel verplicht haar jaarrekeningen ook volgens de Belgische (BGAAP) normen te publiceren, in het bijzonder voor publicatie bij de Nationale Bank.

De journalist van L’Echo heeft zich gebaseerd op de rekeningen ingediend bij de Nationale Bank – in volle transparantie gepubliceerd op de website van NMBS – om zijn sensationalistisch artikel uit te werken. Indien hij zich werkelijk correct had geïnfomeerd, zou hij de waarheid op basis van de feiten hebben gepubliceerd, die hierna volgt : De boekhoudkundige impact van de spoorweghervorming op het resultaat voor 2014 van de nieuwe NMBS bedraagt -383,2 miljoen euro, volgens de boekhoudige BGAAP norm.

Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de volgende elementen :

  • Op 31 december 2013, telt ex-NMBS een uitgestelde schuld van 1.984,8 miljoen euro (bijna 2 miljard euro), het gevolg van de schulden van ex-NMBS gecumuleerd tussen 1 januari 2005 en 31 december 2013. De boekhoudkundige waarde van de participatie van de voormalige Holding in de oude NMBS was tot nul gedaald (niet zonder tegenstand van de voormalige CEO van NMBS en bepaalde bestuurders van NMBS) terwijl de overnamewaarde 1.463,4 miljoen euro bedroeg, inclusief de toename van het cashkapitaal gerealiseerd door de voormalige Holding tussen 2005 en 2011 voor een totaal van 540 miljoen euro. De spoorweghervorming heeft ertoe geleid dat de nieuwe NMBS het verschil – 521,4 miljoen euro - tussen de boekhoudkundige waarde van de participatie en de uitgestelde schuld heeft geabsorbeerd.
  • Ten tijde van de partiële splitsing naar Infrabel, werden netto-activa ter waarde van 1.706,7 miljoen euro overgedragen ; zo’n 23,75 procent van de netto activa van de samengesmolten NMBS. Met andere woorden werd 23,75 procent van het eigen vermogen (dotaties buiten beschouwing gelaten) naar Infrabel overgedragen, vandaar de positieve impact op het resultaat van 2014 ten belope van 126,9 miljoen euro.
  • Ten slotte, werd de converteerbare achtergestelde lening van NMBS Holding aan NMBS – 11,2 miljoen euro – tot nul herleid in de boeken. Daarop werd als gevolg van de fusie een terugname van een waardevermindering doorgevoerd, met een positief resultaat van 11,2 miljoen euro op de resultatenrekening tot gevolg.

De waarheid is dus dat het boekhoudkundige verlies in 2014 voornamelijk het gevolg is van de boekhoudige verwerking, ten tijde van de fusie, van de schulden die tussen 2005 en 2013 door de voormalige NMBS werden gemaakt.

EBITDA 2014 : de waarheid van de cijfers

De journalist van L’Echo geeft aan dat “de bruto marge (EBITDA) volgens de Belgische normen -8,7 miljoen bedraagt, terwijl eind maart het management een positieve EBITDA van 5,7 miljoen euro aangaf”.

Opnieuw probeert de journalist – ten onrechte - te doen geloven dat het management geen correcte cijfers heeft gegeven.

Zoals eerder aangegeven, communiceert NMBS haar financiële gegevens op basis van de IFRS-normen. NMBS stelt haar budgetten overigens in diezelfde normen op, net zoals haar interne reporting. De cash recurrente EBITDA voor 2014 bedraagt +5,7 miljoen euro, volgens de IFRS-normen.

Het verschil tussen EBITDA volgens de IFRS- en BGAAP-normen is als volgt:

EBITDA volgens BGAAP-normen

Operationeel resultaat -410,1 miljoen euro
Afschrijvingen +355,0 miljoen euro
Waardeverminderingen +17,6 miljoen euro
Voorzieningen +28,9 miljoen euro
Personeelsbeloningen (IAS 19) +4,9 miljoen euro
EBITDA cash (totaal BGAAP) - 3,7 miljoen euro

Verschil BGAAP / IFRS (in BGAAP in het uitzonderlijke resultaat, in IFRS in EBITDA)

Verkoop van geïmmobiliseerde activa +35,1 miljoen euro
Schadevergoeding Fyra +2,5 miljoen euro
Juridische disputen ABX +0,6 miljoen euro
EBITDA cash (totaal IFRS) 34,5 miljoen euro
EBITDA cash niet recurrent 28,8 miljoen euro
EBITDA cash recurrent 5,7 miljoen euro

Men zal opmerken dat met het oog op transparantie naar de Raad van Bestuur en derden, NMBS het onderscheid maakt tussen recurrente en niet-recurrente elementen binnen haar EBITDA cash.

We nodigen daarom de betrokken journalist uit een kwaliteitsvolle financiële opleiding te volgen. De lezers van L’Echo zullen vervolgens kunnen genieten van correcte informatie over NMBS.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.