Verbetering van het recurrent bedrijfsresultaat (EBITDA) - 31 mei 2012

Logo NMBS holding

De Algemene Vergadering van de NMBS-Holding heeft kennis genomen van de resultaten van de NMBS-Groep en heeft de rekeningen van de NMBS-Holding goedgekeurd.

BELANGRIJKE FEITEN

  • Herstructurering van de Cargoactiviteit en overdracht van deze activiteit op 1 februari 2011 van de NMBS naar NMBS Logistics.
  • De globale omzet van de NMBS-Groep (beperkte consolidatie) is met 6,4 % gestegen.
  • Grotere omzet door de toename met 3,7% van het reizigersverkeer (NMBS Mobility) en met 3,2% van het Cargoverkeer (NMBS Logistics).
  • Bedrijfsresultaat (EBITDA cash recurrent) van de NMBS-Groep met -21,9 miljoen euro tegen -82,8 miljoen euro in 2010.
  • Geconsolideerde schuld van de NMBS-Groep stijgt licht met 0,1% naar op 3.072 miljoen euro.
  • NMBS-Holding: bedrijfsresultaat conform de doelstellingen toegenomen met 6,7 % tot 128,5 miljoen euro.

In 2011 werden voor het eerst de geconsolideerde resultatenrekening van de NMBS-Groep en de resultatenrekening van de NMBS-Holding opgesteld conform de internationale boekhoudnormen IFRS, in overeenstemming met de bepalingen van het beheerscontract en om in de best mogelijke omstandigheden beroep te kunnen doen op de kapitaalsmarkt.

Dit mediabericht gaat eerst in op de resultaten van de NMBS-Holding en vervolgens op de geconsolideerde resultaten.

Resultaten NMBS-Holding

De gewone Algemene Vergadering heeft de financiële staten 2011 van de NMBS-Holding, een NV van publiek recht, goedgekeurd.

Deze worden gekenmerkt door een bedrijfsresultaat (EBITDA cash recurrent) dat overeenstemt met de doelstellingen die de vennootschap had vastgelegd. Dit resultaat bedraagt 128,5 miljoen euro, een stijging met 6,7% ten opzichte van het resultaat van 120,4 miljoen euro dat in 2010 is gerealiseerd. De kostenbeheersing vertaalt zich in een daling met 10,3 % van de uitgaven voor diverse goederen en diensten en in een stijging van de personeelskosten die beperkt is tot 1,4 %, dankzij de afname met 2,4 % van het gemiddelde personeelsbestand.

De netto schuldlast is stabiel. Het financieel resultaat wordt nochtans negatief beïnvloed door de non-cash bedrijfslasten op de waardering van de afgeleide financiële instrumenten en door verplichtingen na uitdiensttredingen voor een totaal bedrag van 95 miljoen euro.

Het nettoresultaat bedraagt -40,6 miljoen euro tegen -226,6 miljoen euro in 2010. Het wordt negatief beïnvloed door waardeverminderingen op de deelnemingen in de NMBS en NMBS-Logistics.

De NMBS-Holding is in 2011 en begin 2012 de schulden in de best mogelijk omstandigheden blijven beheren en heeft alle activiteiten van de NMBS-Groep gefinancierd. Zo heeft de NMBS-Holding in maart 2012 met succes haar EMTN-financieringsprogramma gelanceerd (Euro Medium Term Note): 39 investeerders uit 7 verschillende landen hebben een bedrag van 500 miljoen euro onderschreven voor een duur van 12 jaar. De coupon van 3,95 % stemt overeen met de huidige rentevoet van de Belgische Staat (OLO) plus 45 basispunten (0,45 %). De producten van deze uitgifte zijn bestemd voor de financiering van de NMBS-Groep en in het bijzonder voor de aankoop van nieuw rollend materieel voor de NMBS, de spoorwegoperator.

Geconsolideerde resultaten van de NMBS-Groep

Het boekjaar 2011 wordt gekenmerkt door de implementatie van de herstructurering van de Cargoactiviteit. Zo zijn de activiteiten van spoorwegoperator Cargo op 1 februari 2011 overgedragen van NMBS naar NMBS Logistics. Deze vennootschap is bijgevolg sinds 2011 geïntegreerd in de beperkte consolidatiekring.

De globale omzet van de NMBS-Groep is in 2011 met 4,6% gestegen tot 1.586 miljoen euro. Deze gunstige evolutie is zowel te danken aan de toename van het binnenlandse reizigersverkeer, dat met 3,7% is gestegen tot 9.890 reizigerskilometers (+2,9% tot 221,3 miljoen reizigers), als aan de goede prestaties van het goederenverkeer (NMBS-Logistics en haar dochtermaatschappijen), dat met 3,2% gestegen is tot 5.913 miljoen ton-km.

De exploitatiedotatie van de Staat is gestegen tot 1.346,3 miljoen euro (+1,3%) en de geproduceerde vaste activa zijn goed voor 510,6 miljoen euro, een daling met 9,4%.

De kostenbeheersing die sinds juni 2010 in de hele Groep is geïntroduceerd, werpt haar eerste vruchten af. Zo zijn de personeelskosten gedaald (-1,7%) en is de stijging van de recurrente bedrijfskosten beperkt tot 1,1%.

Het gemiddelde personeelsbestand bedraagt 35.837 VTE tegen 36.855 VTE in 2010 en 37.129 VTE en 2009.

Globaal stijgt het bedrijfsresultaat (EBITDA cash recurrent) met ongeveer 60 miljoen euro (-21,9 miljoen euro in 2011 tegen -82,8 miljoen euro in 2010).

De bijdrage tot het bedrijfsresultaat per onderneming -die om consolidatieredenen licht kunnen verschillen van het eigen bedrijfsresultaat-, weerspiegelt de impact van elk van de ondernemingen op het totaal van de niet- gerealiseerde en gerealiseerde resultaten en op de evolutie ervan: Die gegevens over de bijdrage kunnen afwijken van de maatschappelijke rekeningen. Dit is enerzijds het gevolg van de consolidatie en anderzijds omdat de geconsolideerde rekeningen opgesteld zijn in internationale boekhoudnormen IFRS, terwijl de maatschappelijke rekeningen van NMBS, Infrabel en NMBS-Logistics zijn opgesteld volgens de Belgische BGAAP-normen.

  • de NMBS-Holding ziet haar bijdrage stijgen van 112,3 miljoen euro (2010) tot 126,6 miljoen euro (2011);
  • Infrabel ziet haar bijdrage dalen van 24,6 miljoen euro (2010) naar 9,8 miljoen euro (2011);
  • Onder invloed van de verbetering van haar activiteit is de bijdrage van NMBS gestegen tot -123,0 miljoen euro tegen -181,0 miljoen euro in 2010.
  • De bijdrage van NMBS-Logistics, tot slot, bedraagt -35,0 miljoen euro.

De netto schuldenlast bedraagt 83,4 miljoen euro tegen 81,1 miljoen euro in 2010, in het licht van de stabilisatie van de schuld. Die lichte stijging vloeit voort uit het veiligstellen van de financieringsbronnen op lange termijn, wat op zich heeft gezorgd voor een stijging van de gewogen interestvoeten op Groepsniveau. Het financiële resultaat wordt echter negatief beïnvloed door non-cash bedrijfskosten op de waardering van de afgeleide financiële instrumenten en door verplichtingen na uitdiensttredingen voor een totaalbedrag van 116,3 miljoen euro.

Het totaal van de niet- gerealiseerde en gerealiseerde resultaten bedraagt -344,6 miljoen euro tegen -300,4 miljoen euro in 2010.

Tot slot is de geconsolideerde nettoschuld stabiel gebleven op 3.072 miljoen euro op 31 december 2011, in vergelijking met 3.069 miljoen euro op 31 december 2010. De verbetering van het bedrijfsresultaat en de vervreemding van niet-strategische activa hebben tot deze evolutie bijgedragen.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.