Bijzondere gevallen kortingskaart Grote Gezinnen

Ontzetting uit ouderlijke macht

Uit de ouderlijke macht ontzette ouders hebben geen recht meer op de korting.

Gescheiden ouders

Ouders die levenslang het recht op de korting hadden, behouden dat recht. De kinderen hebben recht op de korting onder de gewone voorwaarden.

Feitelijk gescheiden ouders

Ouders en kinderen behouden het recht op de korting onder de normale voorwaarden.

Als de ouders niet in dezelfde gemeente verblijven, kan het soms nodig zijn twee verschillende aanvragen (één per gemeentebestuur) te laten invullen. Beide aanvragen moeten zorgvuldig aan elkaar gehecht worden. Het maakloon is maar éénmaal verschuldigd.

Co-ouderschap

In geval van co-ouderschap door een gerechtelijke uitspraak of een notariële akte behouden de twee ouders het recht op de korting.

Als er geen gerechtelijke uitspraak of een notariële akte over het co-ouderschap van de kinderen is, gaat NMBS ervan uit dat de kinderen toevertrouwd zijn aan de ouder bij wie ze verblijven.

Nieuw samengestelde gezinnen (samenwonenden, hertrouwen)

Als het nieuwe gezin ten minste drie kinderen heeft die aan de gestelde voorwaarden voldoen, hebben de kinderen recht op de korting. Naargelang van het aantal eigen kinderen hebben de ouders het recht op een jaarkaart of een korting voor het leven.

De aan één van de partijen toevertrouwde kinderen tellen niet meer mee om het levenslange recht op de korting van de nieuwe partner van de andere partij te bepalen. Alleen de gerechtelijke uitspraak of de notariële akte in verband met het co-ouderschap komen in aanmerking en worden in voorkomend geval bijgevoegd.

Afstamming van ambtswege of bij vonnis

Bij afstamming van ambtswege of bij vonnis buiten het huwelijk, krijgt de ongehuwde vader of moeder met minstens drie eigen kinderen levenslang het recht op de korting. De kinderen hebben recht op de korting onder de gewone voorwaarden.

In elk geval moet het formulier de naam, de afstamming, de burgerlijke stand, de geboortedatum en het adres van ieder kind vermelden.

Wezen

De wezen behouden het recht op de korting onder de gewone voorwaarden.

Pleegkinderen

Kinderen die door een officiële instantie (vrederechter, kinderrechter, jeugdrechter, Procureur des Konings of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, …) in een gezin geplaatst zijn, geven tijdelijk het recht op de korting voor henzelf, de pleegouders en hun eigen kinderen die recht geven op kinderbijslag, zolang het aldus gevormde gezin de vereiste voorwaarden vervult.

Overleden kinderen

Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen.

Kinderen die levenloos geboren zijn en niet bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, kunnen ook meetellen voor het recht op korting indien een afschrift van de akte van aangifte van een levenloos kind of een attest van de geneesheer die de bevalling heeft gedaan bij het aanvraagformulier gevoegd wordt.

Nationaliteit

Voor in het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in België en erkende politieke vluchtelingen moet er steeds rekening gehouden worden met de nationaliteit van de gezinsleden, vooral indien de gezinsleden niet de Belgische nationaliteit bezitten.

Voor deze laatste is de toekenning van de korting in hoofdzaak afhankelijk van het feit dat zij in België moeten verblijven.

Voor ouders met de Belgische nationaliteit of deze met de nationaliteit die behoort tot een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa geratificeerd heeft, die recht hebben op een jaarlijkse kaart, wordt er aangenomen dat zij er aanspraak blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is.

In het buitenland verblijvende Belgische gezinsleden met tijdelijke verblijfplaats in België

De aanvragen, vergezeld van een uittreksel uit de bevolkingsregisters met de samenstelling van het gezin, mogen op ongezegeld papier ingediend worden.

Het uittreksel uit de bevolkingsregisters moet opgemaakt worden hetzij door een bevoegd Belgisch ambtenaar ter plaatse (consulair agent, militaire overheid voor militairen in het buitenland, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel), hetzij door de gemeentelijke overheid van de verblijfplaats.

Erkende politieke vluchtelingen

Het tijdelijke recht op de korting wordt verleend aan de ouders en aan hun kinderen jonger dan 25 jaar die erkend zijn als politieke vluchtelingen verblijvend in België en vermeld in het vreemdelingenregister.

Indien een gezin geen drie kinderen meer telt die aan de vereiste voorwaarden voldoen, behouden de nog op kinderbijslag rechthebbende kinderen tot hun 25ste verjaardag het tijdelijke recht op de korting.

De ouders behouden het tijdelijke recht op de korting, zolang één van de kinderen recht geeft op kinderbijslag.

Bij de eerste aanvraag moet een fotokopie gevoegd worden van het speciale identiteitsbewijs dat door het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen aan het gezinshoofd afgegeven is.

Bij een aanvraag om vernieuwing moet het gezinshoofd alleen nog dit identiteitsbewijs voorleggen opdat men zou kunnen nagaan of zijn gezin nog verder op de kortingskaarten aanspraak kan maken.

Een kind met een handicap

Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% erkend is, telt per definitie voor twee.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.