Public data

 • Beschrijving
  • Wat is public data?
   Public data is het vrij ter beschikking stellen van bepaalde informatie aan derden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, worden beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden, waarbij de beperkingen in hergebruik tot een minimum worden beperkt.
  • Wat houdt public data van NMBS precies in?

   Door het vrijgeven van de geplande dienstregelingen kunnen geïnteresseerde partijen eigen toepassingen ontwikkelen waarmee gebruikers reizen kunnen plannen per trein.

   De data worden ter beschikking gesteld in de vorm van GTFS (General Transit Feed Specification), een gemeenschappelijk formaat voor openbaar vervoer dienstregelingen.
  • Wie kan de public data van NMBS gebruiken?
   Iedere geïnteresseerde partner kan aan de slag met de geplande dienstregelingen. Je moet je alleen akkoord verklaren met onze standaard licentieovereenkomst.
 • Procedure
  • Wat is de te volgen procedure om de NMBS public data te ontvangen?
   Gelieve het formulier in te vullen op de volgende pagina: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/infodiensten-reistools/public-data.aspx
  • Waarom moet ik een licentieovereenkomst tekenen?

   De Open Data-wet van 4 mei 2016 bepaalt dat de standaardlicenties voor het hergebruik van gegevens per koninklijk besluit zullen worden vastgesteld en dat "indien het gebruik van standaardlicenties om juridische, technische of andere gegronde redenen niet mogelijk is, specifieke licenties kunnen worden opgelegd".

   NMBS is van oordeel dat het hergebruik van de dienstregelingsgegevens waarover zij beschikt vergezeld moet gaan van waarborgen die het noodzakelijk maken om met een specifieke licentie te werken die verbiedt om de ruwe gegevens verder te verspreiden en die gedragsregels voor het hergebruik oplegt. Tegenover deze licentie staat geen vergoeding.

   De gebruikers die de dienstregelingsgegevens willen bekomen, moeten een aanvraag indienen op www.detrein.be

   De elementen van rechtvaardiging die aan de basis van de keuze voor deze licentie liggen zijn:

   • Kwaliteit en betrouwbaarheid

   NMBS wil een minimale kwaliteit van de gegevens kunnen waarborgen om fraude en misbruik in de compensatiesystemen te vermijden, maar ook omdat het in de ogen van het publiek NMBS is die verantwoording moet afleggen in geval met problemen met de dienstregelingsgegevens.

   De verwerking van de ruwe gegevens door personen die niet thuis zijn in de vervoerssector zou kunnen leiden tot verschillende interpretaties die niet noodzakelijkerwijze de realiteit van het terrein of de context van een gegeven weerspiegelen. Verkeerde interpretaties van de dienstregelingsgegevens zouden bovendien kunnen leiden tot imagoschade voor NMBS.

   Door het verder verspreiden van de ruwe gegevens te verbieden, verzekert NMBS zich ervan dat ze alle bronnen van gestructureerde gegevens kent die ter beschikking van het publiek worden gesteld, dat ze de nodige controles kan uitvoeren en gepaste antwoorden kan bieden op de vragen die ze ontvangt. Door alle personen of entiteiten te kennen die toegang hebben tot de ruwe gegevens kan NMBS ook nagaan of het hergebruik eerlijk en ernstig gebeurt.

   NMBS wil daarentegen wel de ontwikkeling van API toestaan die op de ruwe gegevens gebaseerd zijn.

   • IT-beveiliging

   Hoe belangrijk de IT-beveiliging van de dienstregelingsgegevens is, blijkt uit de bijzonder grote impact die een storing van het IT-systeem zou kunnen hebben voor alle personen en entiteiten die gebruikmaken van de dienstregelingsinformatie via de Open Data-servers. Een dergelijke storing zou zich kunnen voordoen door (al dan niet opzettelijk) verkeerd gebruik van de service of ten gevolge van een crisis op het spoor die leidt tot een grote hoeveelheid aanvragen en een extra belasting van de informaticaservers.

   Door gedragsregels op te leggen over de wijze waarop de gegevens hergebruikt mogen worden (goede prakijken m.b.t. GTFS-formaat) en door te monitoren hoe de gegevens gebruikt worden door de personen die hiervoor een aanvraag hebben ingediend, wenst NMBS de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de dienstregelingsgegevens voor iedereen te maximaliseren.

   • Onderhoud van de service

   Door ervoor te zorgen dat er een zicht is op wie er toegang heeft tot haar gegevens, kan NMBS hen ook op de hoogte brengen van geplande interventies of veranderingen aan de service.

 • Inhoud
  • Is er ook realtime info te vinden?
   Ja,  zowel de geplande dienstregelingen als de realtime gegevens worden via een eigen feed ter beschikking gesteld.
  • Is er ook public data voorzien met info over de stations?
   Neen, de GTFS dataset bevat enkel dienstregelingsinformatie.
  • Is er ook public data voorzien met netkaarten?
   Neen, de GTFS dataset bevat enkel dienstregelingsinformatie.
  • Is er ook public data voorzien voor de verkoop?
   Neen, partners kunnen vanuit hun eigen toepassingen uiteraard wel linken naar de NMBS website voor verkoop.
  • Zijn de public data van NMBS beschikbaar in de vorm van een API?
   NMBS stelt de data ter beschikking in de vorm van GTFS, een gemeenschappelijk formaat voor openbaar vervoer dienstregelingen. Deze GTFS-feed laat NMBS toe om deze data ter beschikking te stellen aan derden die eigen toepassingen willen ontwikkelen. Een GTFS-feed is geen API. De data worden ter beschikking gesteld via een web URL. Als ontwikkelaar haal je deze data op en kun je ermee aan de slag, er is verder geen interactie tussen leverancier en ontwikkelaar nodig. Bij een API is er op continue basis onderlinge communicatie tussen de softwareprogramma’s van beide partijen.
  • Is de data van NMBS 100% betrouwbaar?
   De data die NMBS ter beschikking stelt aan zijn partners zijn 100% identiek aan de data die NMBS gebruikt voor de eigen reizigerstoepassingen. Elke partner heeft natuurlijk zijn eigen reisplanner en dus ook zijn eigen achterliggende zoekmotor en algoritmen. Daardoor zal niet elke reisplanner altijd dezelfde reisadviezen tonen. De kwaliteit van de getoonde dienstregelingen is dan ook de verantwoordelijkheid van elke individuele partner.
  • Is NMBS verantwoordelijk voor deze data?
   NMBS is verantwoordelijk voor de ruwe data die het door middel van het GTFS-bestand bezorgt aan de partner. De partner is verantwoordelijk voor de goede werking van de eigen toepassingen die het aanbiedt aan de gebruikers.
  • Wat als er fouten zitten in deze data?
   Fouten in de data dienen gemeld te worden aan de partner in kwestie. De partner dient na te gaan of het effectief om een fout in de data gaat. Zoja, zal de partner NMBS contacteren om het probleem aan te kaarten.
  • Bevat de public data van NMBS ook dienstregelingen van buitenlandse trajecten of treinen?
   Neen. De dataset bevat uitsluitend de dienstregelingen van NMBS. Daar zitten ook de IC-treinen in die naar  Amsterdam rijden.

   Ontwikkelaars die sneller willen werken met dienstregelingen van een of meerdere van deze operatoren, dienen de resp. operatoren te contacteren met de vraag of zij ook public data aanleveren.

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.