NMBS: halfjaarresultaten 2013 - Planning voor evenwicht in 2015 wordt gerespecteerd - 10 september 2013

picto press De resultaten van NMBS lagen tijdens het eerste halfjaar iets lager dan begroot omwille van hogere energiekosten als gevolg van nieuwe regionale belastingen, en het feit dat de staatscompensatie voor de Diabolo-verbinding in dit stadium nog niet werd geboekt.

De bedrijfskasstroom (EBITDA) bedroeg -38,5 miljoen EUR in vergelijking met een begroot cijfer ten belope van -34,3 miljoen EUR. Een vergelijking met de eerste zes maanden van 2012 is weinig zinnig gezien de bedrijfskasstroom toen profiteerde van een niet-recurrente boete opgelegd aan een constructeur van rollend materieel. De exploitatie-opbrengsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 1.159 miljoen EUR. Het bedrijf blijft het saneringsproject getrouw volgen.

Als gevolg van nieuwe regionale belastingen op de consumptie van elektrische energie, zijn de energiekosten met 2 miljoen EUR gestegen tijdens het eerste semester. Het budget hield geen rekening met een dergelijke stijging.

Bij de opstelling van deze resultaten werd ook geen rekening gehouden met de aanpassing van de bestaande beheersovereenkomst met de overheid die de resultaten met 4,5 miljoen EUR zal verhogen. Deze inkomsten zullen tijdens de tweede jaarhelft geboekt worden en dus – samen met parallelle inkomsten tijdens de tweede jaarhelft - de EBITDA voor het volledige jaar met 8,9 miljoen EUR positief beïnvloeden.

Een verliesfactor betreft de impact van het autonome vrachtfiliaal NMBS Logistics. Hoewel de resultaten van Logistics bemoedigend evolueren, blijft er een belangrijke impact op de bedrijfskasstroom van NMBS via NMBS-afdeling Freight Services, dat instaat voor de rangeeractiviteiten in de goederenstations. Freight Services betaalt immers de loonkost van het niet door Logistics ingezette personeel. De negatieve EBITDA hier bedraagt 9,9 miljoen EUR. De EBITDA van NMBS Logistics bedraagt 5,2 miljoen EUR.

De kosten verbonden aan het opzeggen van het V250-contract maken deel uit van een veel grotere claim die zal ingediend worden ten laste van AnsaldoBreda. Het gaat daarbij onder andere om de terugvordering voor de deelname van NMBS in de onderhoudskosten, advocaatskosten en andere. NMBS legt momenteel de laatste hand aan de claim. Deze kosten werden volledig begroot en zijn in het resultaat opgenomen.

NMBS annuleerde het contract met AnsaldoBreda op 31 mei 2013 en slaagde er sindsdien in via het lichten van bankgaranties op al betaalde voorschotten ten bedrage van 37 miljoen EUR, deze sommen volledig terug te vorderen.

De resultaten van de onderneming hebben in het verleden geleden onder de economische crisis in 2009 en de stijging van de energiekost. In 2009 boekte NMBS voor het ganse jaar nog een EBITDA van -288 miljoen EUR. Maar sindsdien knoopt NMBS terug aan met het financiële verbeteringstraject van voor 2009.

De nauwgezette uitvoering van het in 2011 goedgekeurde besparingsplan moet leiden tot een financieel evenwicht in 2015, conform de plannen van de NMBS-Groep. NMBS kan op die manier haar financiële engagementen binnen de NMBS-Groep en op die manier meewerken aan het beheersen van de schuld van de groep.

Deze halfjaarresultaten respecteren volledig de vooropgestelde planning in het licht van het bereiken van een evenwicht.

1 Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation

Informatie over gebruik van cookies

Door deze website te gebruiken stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons privacybeleid op de NMBS website. Meer informatie over de gebruikte cookies en het beheer ervan vind je in ons cookiebeleid.